Today:
A a

繪畫班

角聲使命中心 156-03 Horace Harding Expressway, Flushing, NY 11367, USA

少兒繪畫班

兒童/青少年繪畫班 CAA-009-13-3
Children, Youth Drawing Class


美術帶給兒童大自然的色彩,透過基礎素描、顏色、光暗、線條,激發孩子主動學習,並開發智力,培育精神集中、堅忍不拔的性格。


(一)老師:Leo Lee
      (授課語言:國語、粵語)
   A 班 :星期一 3:30pm-5:00pm
   B 班 :星期五 4:00pm-5:30pm


(二)老師:Wendy Wu(授課語言:國語、英語)
   A 班 :星期二 3:30pm-5:00pm
   B 班 :星期二 5:00pm-6:30pm
   C 班 :星期四 1:00pm-2:30pm
   D 班 :星期四 3:30pm-5:00pm
   E 班 :星期六 10:30am-12pm
   F 班 :星期六 1:00pm-2:30pm
   G 班 :星期六 2:30pm-4:00pm
   H 班 :星期六 4:00pm-5:30pm
   I 班 :星期六 5:30pm-7:00pm


(五)老師:Chaq Ying Hau
      (授課語言:國語、英語)
   A 班 :星期日 11am-12:30pm
   B 班 :星期日 1:30pm-3:00pm
   C 班 :星期日 3:00pm-4:30pm
   D 班 :星期日 4:30pm-6:00pm
學費:$25(1.5 小時/ 課)半年/全年繳費

2015YouthDraw

成年人繪畫班

成年人繪畫班
Adult Drawing Class


美術讓人活躍智力精神,促進心靈更新。


   A 班: 星期四 10:00am-12:00pm
   B 班: 星期四 1:00pm-3:00pm
   C 班: 星期四 5:00pm-7:00pm
   D 班: 星期日 2:00pm-4:00pm
老師:Chaq Ying Hau / Wendy Wu
學費:$45(1 小時/ 課)半年/全年繳費
成人授課:一對一:$65(2 小時/ 課)

藝術高中繪畫加強班

藝術高中繪畫加強班
Art High School Tutorial


為計劃考取美國藝術高中學生加強繪畫技巧,積累繪畫作品,幫助學生順利考取理想的藝術高中院校。


   A 班 :星期四 10:00am-12:00pm
   B 班 :星期四 1:00pm-3:00pm
   C 班 :星期四 3:00pm-5:00pm
   D 班 :星期四 5:00pm-7:00pm
   E 班 :星期日 11:00am-1:00pm
老師:Leo Lee、Chaq Ying Hau、Wendy Wu
學費:$35(1 小時/ 課)半年/全年繳費